25.06.2024

Ochrona przedsiębiorcy przed postępowaniem egzekucyjnym w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

Ochrona przedsiębiorcy przed postępowaniem egzekucyjnym w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU), jest jedną z podstawowych zalet przedmiotowego postępowania. Spłata zaciągniętych zobowiązań, często może przewyższać możliwości finansowe dłużnika. Odpowiednie dostosowanie środków restrukturyzacyjnych oraz pomoc doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego pozwoli wdrożyć niezbędne zmiany. Dzięki temu dłużnik uzyska możliwość odpowiedniej ochrony przed koniecznością zakończenia działalności gospodarczej.

W obliczu finansowych trudności, dotykających wielu przedsiębiorców, PZU stanowi narzędzie pozwalające na zachowanie płynności finansowej i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych sposobów restrukturyzacji jest PZU. Stwarza ono przedsiębiorcom szansę na wypracowanie porozumienia z wierzycielami przy współpracy z pozasądowym organem postępowania jakim jest Nadzorca układu. Więcej informacji na temat PZU znajdą państwo TUTAJ (https://lange.pl/charakterystyka-postepowania-o-zatwierdzeniu-ukladu-pzu/).

Ochrona dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W tym miejscu wskazać należy, iż zalety wynikające z przedmiotowego postępowania podzielić należy na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje korzyści, z których dłużnik skorzysta niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Do drugiej grupy zaliczyć należy takie zalety, które nastąpią po prawomocnym zatwierdzeniu układu. Warto zaznaczyć, iż PZU przy dobrej współpracy dłużnika można wszcząć w ciągu kilku dni od pierwszego spotkania z doradcą restrukturyzacyjnym.

  1. Zalety postępowania o zatwierdzenie układu, występujące od chwili wszczęcia postępowania:
  • zawieszenie trwających już postępowań egzekucyjnych – organ egzekucyjny z mocy prawa zobowiązany jest do zaprzestania prowadzenia wszelkich prowadzonych wobec dłużnika czynności, aż do momentu zakończenia postępowania;
  • brak możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych – podczas trwania postępowania, zasadniczo nie będzie możliwe wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi znajdującemu się w restrukturyzacji;
  • zakaz wypowiadania umów niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa –do momentu zakończenia postępowania, wszelkie umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej np. umowy leasingu, najmu nie będą mogły zostać przez drugą stronę wypowiedziane.
  • Zalety występujące po zatwierdzeniu przez Sąd układu przyjętego przez wierzycieli:
  • umorzenie postępowań egzekucyjnych toczących celem wyegzekwowania wierzytelności objętych układem – w przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu, wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone celem wyegzekwowania wierzytelności objętych układem, zostaną umorzone;
  • w miejsca pierwotnych postanowień umownych obowiązywać będą przyjęte przez wierzycieli propozycje układowe – wcześniejsze postanowienia zawarte w umowach zostaną zastąpione przez przyjęte przez wierzycieli propozycje układowe, pozwalające np. wydłużyć okres spłaty, umorzyć części lub całości dodatkowych kosztów lub odsetek, czy nawet umorzyć części kapitału.

Zalety zawieszenia postępowań egzekucyjnych podczas trwania postępowania o zatwierdzenie układu.

Wielu przedsiębiorców podczas prowadzenia działalności gospodarczej, często doświadcza problemów z płynnością finansową. W konsekwencji, przedsiębiorcy szukając rozwiązania decydują się na korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak kredyty czy pożyczki. Dodatkowo częstym rozwiązaniem wybieranym przez dłużników, celem utrzymania płynności finansowej, jest zaprzestanie regulowania bieżących zobowiązań. Wskazane działania wybierane przez przedsiębiorców stanowią duży błąd, którego konsekwencje dodatkowo pogarszają ich sytuację.

Działania takie, pomimo iluzorycznych, krótkoterminowych korzyści, w szerszej perspektywie powodują bardzo negatywne skutki. Do istniejących zobowiązań, w skutek braku terminowych płatności, doliczane zostają dodatkowe koszty oraz odsetki. Ostatecznie zwłoka w płatnościach prowadzi do skierowania spraw na drogę sądową, następnie egzekucyjną, stale zwiększając wysokość zobowiązania.

W przypadku wystąpienia stanu niewypłacalności dłużnika oraz trwających postępowań egzekucyjnych przedsiębiorca nie ma możliwości normalnego funkcjonowania. Istniejące zobowiązania powiększają się, gdyż dłużnik wskutek zajęć egzekucyjnych nie jest w stanie regulować choćby bieżących zobowiązań. Utrzymujący się wskazany powyżej stan, nieustannie pogarsza sytuację dłużnika, generując niepotrzebne koszty.

Do spłaty zaciągniętych zobowiązań, dłużnik potrzebuje odpowiedniego okresu czasu, by odpowiednio przygotować się do regulowania powstałych zobowiązań. Rozwiązaniem wskazanego problemu może być jedno z dobrodziejstw postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) (https://lange.pl/charakterystyka-postepowania-o-zatwierdzeniu-ukladu-pzu/), którym jest ochrona przed postępowaniami egzekucyjnymi. Przedmiotowa ochrona przyznaje dłużnikowi pewien okres czasu, w którym prowadzenie postępowań egzekucyjnych przeciw niemu jest niemożliwe. Uzyskany w ten sposób czas dłużnik może spożytkować na ułożenie na nowo stosunków z wierzycielami.

Stosownie do treści art. 312 ust. 1 w zw. z art. 226e ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. W konsekwencji dłużnik uzyskuje ochronę majątku, niezbędną do dalszego prowadzenie działalności gospodarczej.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, umożliwia dłużnikowi nieskrępowane prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo pozwoli również zreorganizować przedsiębiorstwo, w taki sposób, by przygotować je do terminowego wykonania przez dłużnika postanowień układu.

To wszystko w połączeniu z poradami doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, pozwoli odpowiednio ukierunkować dalszą działalność gospodarczą dłużnika. W konsekwencji zapewniając należyte zaplecze dla spłaty zobowiązań objętych układem oraz możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Czy ochrona przysługuje zawsze ?

Dłużnik, który rozpoczyna postępowanie o zatwierdzenie układu, może skorzystać z przedmiotowej ochrony w zależności od wybranego wariantu postępowania. W pierwszym wariancie dokonuje się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, dzięki czemu dłużnik uzyskuje ochronę przeciwegzekucyjną. W drugim przypadku postępowanie prowadzone jest bez dokonywania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego pozbawiając dłużnika wskazanej ochrony. Decydując się na dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, dłużnik uzyskuje ochronę od chwili obwieszczenia.

Okres obowiązywania ochrony

Okres ochrony w postępowaniu o zatwierdzeniu układu wynosi 4 miesiące od obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego. Wskazana ochrona, w przypadku przyjęcia układu przez wierzycieli oraz terminowego złożenia przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu, może zostać przedłużona. Trwa wówczas do dnia zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu lub prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Okres zatwierdzania układu uzależniony jest wyłącznie od właściwego sądu restrukturyzacyjnego, do którego wniosek zostaje złożony. W praktyce trwa on od kilku miesięcy do roku, co odpowiednio wydłuża ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi przez ten okres.

Podsumowanie

Postępowanie o zatwierdzenie układu to skuteczny sposób ochrony przedsiębiorcy przed postępowaniem egzekucyjnym. Dzięki niemu, przedsiębiorca może renegocjować warunki spłaty zadłużenia z wierzycielami i zyskać czas na poprawę swojej sytuacji finansowej. Jednocześnie uzyskuje ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi skierowanymi do jego majątku. W przypadku wystąpienia problemów finansowych warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który zapewni profesjonalne wsparcie i pomoże wybrać odpowiednie środki ochrony przysługujące przedsiębiorcy. Lange Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce upadłości i restrukturyzacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem szczegółów dotyczących kwestii restrukturyzacji, w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

autor: aplikant radcowski Adrian Fabiszewski

Lange Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.