10.10.2023

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię

KATEGORIE: Bez kategorii

Dane Administratora danych

Administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Dominikańskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000698632, której nadano Numer Identyfikacji Podatkowej: 9562328199 oraz numer REGON: 368467543, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Administrator”).

Administrator przetwarza Twoje dane zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”).

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, tj. imię, imiona, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji z Twoim udziałem, (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi niezbędny wymóg do wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego nawiązania współpracy. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, niemniej jednak brak podania przez Ciebie danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do wzięcia udziału w rekrutacji oraz nawiązaniu współpracy z Administratorem.

Administrator nie wymaga podania przez Ciebie innych danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany powyżej, zwłaszcza w postaci wizerunku zamieszczonego na zdjęciu w CV. Jeżeli takie dane zamieścisz w dokumentach aplikacyjnych, możliwość ich przetwarzania przez Administratora uzależniona jest od udzielenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (przetwarzanie na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdybyś chciał, aby dane osobowe przekazane w dokumentach aplikacyjnych zostały wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (przetwarzanie na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa (przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do zewnętrznych odbiorców, w szczególności:

  1. teleinformatycznych),
  2. organów administracji publicznej.

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Czas przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyrażenia zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celach wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów Administratora Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdego z ww. celów, jednak nie dłużej niż przez czas wymagany dla przedawnienia obowiązków prawnych Administratora lub przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Ci prawa

W związku z ochroną Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  2. prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś Administratorowi,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora –  po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że:
  • wykaże istnienie ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których przetwarzane dane dotyczą;
  • dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

W przypadku pytań dotyczących Twoich danych prosimy o kontakt: 1) listownie – na adres: ul. Dominikańska 9 (bud. Nowego Arsenału), 87-100 Toruń lub 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: rodo@lange.pl.


TAGI: brak
x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.