Rozliczenie leasingu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 7.09.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał ważki z punktu widzenia praktyki rozliczenia umowy leasingu po jej wypowiedzeniu przez Finansującego wyrok. Sąd uznał mianowicie, że jeden z najistotniejszych elementów rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu w postaci tzw. dyskonta, winien obejmować wszelkie korzyści finansowe leasingodawcy, jakie ten uzyskał wskutek rozwiązania umowy przed nominalnym terminem jej zakończenia.

Kontynuuj czytanie „Rozliczenie leasingu – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie”

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną

W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost przypadków wypowiedzeń umów leasingu z mechanizmem waloryzacyjnym, których najlepszym przykładem jest tzw. „leasing denominowany” oraz w związku z licznymi problemami związanymi z właściwym ustaleniem wysokości roszczenia odszkodowawczego finansującego na podstawie przepisu art. 70915 k.c., zostanie pokrótce omówiony mechanizm waloryzacyjny tychże umów, mający kluczowe znaczenie w ramach wzajemnych rozliczeń stron po wypowiedzeniu umowy przez finansującego.

Kontynuuj czytanie „Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną”

Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu

Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość odzyskanego przedmiotu leasingu. Jak jednak określić wartość zwróconej przez korzystającego rzeczy i czy zawsze wartość ta będzie tożsama z jej ceną rynkową? Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania ułatwi uprzednie rozstrzygnięcie problemu, czy wartość zagospodarowanego przedmiotu leasingu jest równa cenie jego sprzedaży przez finansującego (tzw. sprzedaż poleasingowa), albo np. kwocie określonej w nowej umowie, umożliwiającej osobie trzeciej odpłatne, dalsze jego używanie – na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy kolejnego leasingu.

  Kontynuuj czytanie „Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu”