Niektóre ze spółek jawnych zostaną objęte podatkiem CIT

Niektóre ze spółek jawnych zostaną objęte podatkiem CIT

Niektóre ze spółek jawnych zostaną objęte podatkiem CITW pierwszej kolejności należy podkreślić, iż stwierdzenie „niektóre ze spółek jawnych zostaną objęte podatkiem CIT” sprowadza się do oczywistej konkluzji, iż podatkiem CIT będą objęte te ze spółek jawnych, które spełnią wskazane w ustawie kryteria.

O podleganiu pod podatek CIT będą rozstrzygały dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie. Z opublikowanej treści ustawy wynika, że spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP może być podatnikiem CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT):

 1. jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
 2. spółka jawna nie złoży:
  1. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru,
   o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT albo w art. 5 ust. 1, lub
  2. aktualizacji danych, o których mowa w lit. a), w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

– do naczelnika US właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika US właściwego dla każdego podatnika, osiągającego dochody z takiej spółki.

Z powyższej analizy wynika, iż potencjalny problem mają spółki jawne, których wspólnikami są podatnicy CIT (spółka z o.o. lub spółka akcyjna). Problemy pojawią się też w momencie, gdy wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka osobowa, np. spółka komandytowa.

Należy podkreślić, iż całkowicie pozbawione zagrożenia objęciem podatkiem CIT są spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Co powinna zawierać informacja od spółki jawnej?

Informacja, którą musi złożyć spółka jawna powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo (firmę), adres zamieszkania albo adres siedziby, NIP oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
  1. wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej;
  2. podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
 2. nazwę, adres oraz NIP podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Jak spółka jawna może uniknąć podatku CIT?

Sposób uniknięcia przez spółkę jawną niekorzystnego opodatkowania wynika z przesłanek jakie zostały opisane powyżej. Innymi słowy, aby uniknąć podatku CIT spółka jawna musi:

 • przed rozpoczęciem roku obrotowego złożyć do właściwego naczelnika US informacje opisane powyżej;
 • aktualizować te dane w terminie 14 dni od, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

Jak długo spółka jawna będzie podatnikiem CIT?

Zgodnie z dodanym art. 1 ust 5 ustawy o CIT: spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Z przywołanego przepisu wynika, że jeżeli spółka jawna uzyska status podatnika CIT, będzie nim aż do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru. Wydaje się, że takie rozstrzygnięcie jest nad wyraz rygorystyczne, gdyż wystarczy jednodniowe uchybienie terminowi na aktualizację określonych danych i spółka jawna staje się podatnikiem CIT, aż do końca jej funkcjonowania. Ustawa nie przewiduje możliwości przywrócenia poprzedniego stanu.

W mojej ocenie, przepisy w powyższym zakresie będą musiały być ponownie przemyślane i ocenione. W konsekwencji, zapewne doprowadzi to do ich zmiany.

Wejście w życie nowych przepisów i związanych z nimi obowiązków

Znowelizowane przepisy ustawy o CIT zaczną obowiązywać w pełnym zakresie
od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pierwszą informację spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

 • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni
Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.
Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.
Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

Źródła:

– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.);

Opublikowano w Blog