Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonychW dniu 20 października 2020 r. pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych. Wyjaśniają one niektóre zagadnienia budzące wątpliwości podatników, które narosły po wprowadzeniu nowego pliku JPK_VAT.

CZYM JEST FAKTURA UPROSZCZONA?

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT fakturą uproszczoną jest faktura, która dokumentuje zakup nieprzekraczający 450 zł albo kwoty 100 euro. Dodatkowo faktura uproszczona pozbawiona jest konieczności posiadania pewnych elementów, które musi zawierać zwykła faktura VAT. Konkretnie nie musi ona zawierać takich informacji jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Innymi słowy, fakturą uproszczoną jest paragon fiskalny zawierający numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy. Ten ostatni obowiązek został wprowadzony w dniu 1 stycznia 2020 r.

Co ważne, faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY DO FAKTURY UPROSZCZONEJ

Do tej pory Krajowa Informacja Skarbowa stała na stanowisku, że w sytuacji, w której nabywca wnioskuje o wystawienie faktury zwykłej, wnioskodawca ma prawo do jej wystawienia „o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy” (np. interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2020 r. wydana pod sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK.

Natomiast Ministerstwo Finansów w swoich najnowszych objaśnieniach wskazało, iż „w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.

NUMER FAKTURY UPROSZCZONEJ

Paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach ustawy o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”.

W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

O ile w przypadku „dużych” firm często mamy do czynienia z przejrzyście wyglądającym paragonem i odnalezienie wskazanego przez Ministerstwo Finansów numeru nie powinno być problemem, o tyle bywają w tym zakresie problemy przy mniejszych przedsiębiorstwach. Stąd istotne jest aby nastąpiła – swego rodzaju – standaryzacja paragonów fiskalnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców.

FAKTURY ZBIORCZE

Według objaśnień podatkowych nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Jak podnosi MF „Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury uproszczonej. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.”

Jak uzasadnia MF wystawienie faktury uproszczonej, a następnie faktury zbiorczej powoduje zagrożenie zapłaty podwójnego podatku VAT od tej samej transakcji, ponieważ faktura zbiorcza będzie obejmowała już wcześniej wystawioną fakturę uproszczoną, a zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty.

KORYGOWANIE FAKTUR UPROSZCZONYCH

Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość korygowania faktur uproszczonych w sposób dwojaki: korygowania faktur uproszczonych notą korygującą przez nabywcę oraz korygowanie faktury uproszczonej przez wystawienie do niej faktury korygującej.

 • korygowanie faktur uproszczonych notą korygującą przez nabywcę.

Ten sposób korekty dotyczy co do zasady drobnej omyłki polegającej na niezamierzonym wprowadzeniu błędnego numeru NIP. Błędne wprowadzenie numeru NIP może polegać na m.in. braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr bądź pomyłce w jednej cyfrze.

Korekta w tym zakresie nie ma zastosowania jeżeli miałaby ona polegać na uzupełnieniu brakującego numeru NIP lub zmianie widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

Systematyzując, możliwe jest wystawienie noty korygującej do:

 1. wystawionej do paragonu faktury,
 2. paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.

Należy pamiętać, iż wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Technicznie:

 • faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.
 • w przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

 

Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ponieważ paragon bez numeru NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

 • korygowanie faktur uproszczonej przez wystawienie do niej faktury korygującej.

Do faktur uproszczonych można także wystawić fakturę korygującą, ale następuje to poza kasą fiskalną z uwagi na kwestie techniczne.

W fakturze korygującej należy wskazać, której faktury dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, czyli wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

 

Źródła:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

– objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2020 r.

KODY GTU TO NIE WSZYSTKO!

Od 1 października 2020 r. weszły w życie nowe obowiązki związane z plikami JPK_VAT, część zmian dotyczy obowiązku wskazywania kodów GTU, jednak kody GTU to nie wszystko co zostało wprowadzone w ramach nowych obowiązków.

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji oraz obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz zakupu to dodatkowe elementy, których dotyczy poniższy artykuł.

OBOWIĄZEK OZNACZANIA NIEKTÓRYCH TRANSAKCJI (KODAMI LITEROWYMI)

Jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje będą musiały być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

OZNACZENIA LITEROWE W NOWYM PLIKU JPK_VAT
RODZAJ TRANSAKCJI OZNACZENIE LITEROWE
TRANSAKCJE SPRZEDAŻOWE
Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT SW
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
Transakcja dokonywana przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonywanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_WNT
Dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_D
Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (eksport) I_63
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT B_SPV
Dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy o VAT B_SPV
DOSTAWA
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT B_MPV
PROWIZJA
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
TRANSAKCJE ZAKUPOWE
Import towarów, w tym import towarów rozliczany na podstawie art. 33a ustawy o VAT IMP
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

KOMENTARZ DO NIEKTÓRYCH OZNACZEŃ LITEROWYCH

Dowody sprzedaży:

SW – oznacza sprzedaż wysyłkową dokonywaną z terytorium RP do innego państwa UE. W przypadku wysyłki na terytorium kraju nie stosujemy tego oznaczenia.

EE – obowiązek identyfikowania transakcji oznaczeniem EE jest informacją, która pozwala fiskusowi na analizę wystąpienia u danego podatnika obowiązku stosowania procedury MOSS. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 u.p.t.u. została przekroczona.

TP – przepis nie precyzuje, czy oznaczenie TP ma zastosowanie jedynie w sytuacji dokonania dostaw towarów i świadczenia usług, czy również w sytuacji nabywania towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług lub dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, które to transakcje również generują obowiązek rozliczenia podatku należnego. Resort finansów w broszurze informacyjnej poinformował, że oznaczeń GTU nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług). Nie ma jednak mowy o analogicznym zastosowaniu do oznaczeń literowych, gdy jest generowany podatek należny, ale transakcja dotyczy zakupu. Niedługa przyszłość powinna przynieść odpowiedzi na te pytania.

TT_WNT i TT_D

źródło: russelbedford.pl

Za transakcję trójstronną uznaje się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

MPP – przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do u.p.t.u., udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a u.p.t.u.). Na fakturze z wartością ponad 15 000 zł brutto, obejmującą dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy należy dodać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

OBOWIĄZEK WSKAZYWANIA NIEKTÓRYCH DOWODÓW SPRZEDAŻY ORAZ DOWODÓW ZAKUPU

Łącznie z nowym plikiem JPK_VAT powstanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia specjalnymi oznaczeniami literowymi.

OZNACZENIE DLA DOWODÓW SPRZEDAŻY ORAZ DOWODÓW ZAKUPU
Dowody sprzedaży Dowody nabycia
Oznaczenie Rodz. Dokumentu Oznaczenie Rodz. Dokumentu
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących VAT RR Faktura VAT  RR
WEW Dokument wewnętrzny WEW Dokument wewnętrzny
FP Faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT MK Faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

KOMENTARZ DO DOWODÓW SPRZEDAŻY

RO – dotyczy raportów kasowych dobowych lub miesięcznych. Oznaczenie to ma zastosowanie w tzw. obrocie konsumenckim, czyli w przypadku podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

WEW – dopóki ustawodawca nie wypowie się jednoznacznie w zakresie stosowania tego oznaczenia literowego, należy przyjąć, że ma ono zastosowanie w następujących przypadkach:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT – zarówno transakcyjnego z art. 9, jak i nietransakcyjnego z art. 11 u.p.t.u.), dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.), oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca (import usług – art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.),
 • czynności z art. 7 ust. 2 oraz 8 ust. 2 u.p.t.u. (nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług),
 • sprzedaży bezrachunkowej, tj. dostaw towarów lub świadczenia usług nieudokumentowanych fakturami oraz nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, wykazywanych w dokumencie wewnętrznym w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

FP – oznaczenie to dotyczy faktur wystawianych do paragonu. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji (art. 109 ust. 3d u.p.t.u.).

KOMENTARZ DO DOWODÓW ZAKUPU

VAT-RR – wystawia fakturę w dwóch egzemplarzach podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego. Kwota należna widniejąca na fakturze obejmuje wartość nabytych produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku pomniejsza wartość podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.).

WEW – co do zasady oznaczenie to dotyczy wszystkich dokumentów, będących podstawą rozliczenia (w tym korekt) podatku naliczonego, które nie są fakturami. Należy uznać, iż oznaczenie to będzie miało zastosowanie do tożsamych sytuacji jak opisanych w przypadku dowodów sprzedaży.

MK – metoda kasowa. Oznaczenie to stosuje się po stronie zakupu u podatnika, który otrzymuje fakturę wystawioną od innego podatnika stosującego metodę kasową dla rozliczania podatku.

PODSUMOWANIE

Pomimo stosunkowo długiego okresu przygotowawczego do wejścia w życie nowych oznaczeń w podatku BAT, do dnia 1 października 2020 r. nie rozwiano wszelkich wątpliwości z nich wynikających. Należy spodziewać się dodatkowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów pojawiających się sukcesywnie wraz z doświadczeniem praktyki stosowanej – do czasu wydania tych wyjaśnień – na wyczucie.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

Źródła:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

– broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją

Opublikowano w Blog

ANALIZA KODÓW GTU

ANALIZA KODÓW GTU

Analiza kodów GTU

Od 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasową strukturę pliku JPK_VAT oraz deklarację VAT. Od tego dnia  będą funkcjonowały pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K w zależności od tego, czy dany podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. Nowa struktura będzie składała się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej.

Nowa struktura byłaby rzeczywistym uproszczeniem dla podatników, którzy zamiast dwóch plików muszą składać tylko jeden, gdyby nie doszły – jak gdyby przy okazji – nowe obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest oznaczanie transakcji  kodem GTU gdy dostawa towarów lub świadczenie usług mieści się kategorii danego GTU.

KODY GTU

Poniżej przedstawiamy listę kodów GTU wraz z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów odnoszące się do niektórych kodów.

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
Wyjaśnienia MF Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
Wyjaśnienia MF Nie ma znaczenia czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u. (np. benzyny silnikowe lub olej napędowy).

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65,66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
Wyjaśnienia MF Przykładowo: komputery, telefony, komórkowe, konsole do gier wideo oraz aparaty fotograficzne, a także folia stretch, ponieważ jest wymieniona w pozycji nr 9 załącznika nr 15 do u.p.t.u.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10.
Wyjaśnienia MF Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Wyjaśnienia MF Jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu art. 37av Prawa farmaceutycznego, to w JPK_V7 z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.
Wyjaśnienia MF Oznaczenie GTU_10 należy stosować do:

 1. Leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
 2. Sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu.

Nie podlegają oznaczeniu GTU_10 usługi budowlane i remonty budynków.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
Wyjaśnienia MF W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być wskazanie na PKWiU usługi tzn.:

 1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 2. księgowe: 69.20.2,
 3. prawne: 69.1,
 4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
 5. marketingowe: 73.11.12,
 6. firm centralnych: 70.1,
 7. reklamowych: 73.1,
 8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2,
 9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72,
 10. szkoleniowe: 85.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex. 52.1.
Wyjaśnienia MF Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

Jak wynika z powyższej tabeli kody począwszy od GTU_01 do GTU_10 dotyczą dostawy towarów, natomiast kody od GTU_11 do GTU_13 dotyczą świadczenia usług.

Należy mieć na uwadze, iż nie ma obowiązku umieszczania kodu GTU na fakturze VAT, bowiem ma on jedynie stanowić informację zapisywaną bezpośrednio w pliku JPK_V7. Natomiast jego ujawnianie na fakturze VAT może być wskazane, gdyż będzie stanowić ułatwienie dla biur księgowych i rachunkowych obsługujących podatnika.

Co istotne, nie stosujemy kodu GTU w przypadku zbiorczych informacji o sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie. W tej sytuacji zamiast kodu GTU przy danym wpisie w nowej strukturze JPK znajdzie się oznaczenie RO.

WĄTPLIWOŚCI PRAKTYCZNE

Rozstrzygając wątpliwości, które pojawiły się wśród podatników wskazać należy, iż usługa naprawy samochodu polegająca na wymianie kilku części samochodu połączona z usługą ich wymiany nie będzie podlegała pod numer GTU_07. Wynika to z kompleksowości świadczonej usługi. Po pierwsze kod GTU_07 dotyczy dostawy towarów, a nie świadczenia usług. Po drugie podatnik nie przychodzi po konkretną część samochodu, lecz po kompleksową usługę w ramach, której nabycie części samochodowych jest elementem pobocznym. Elementem dominującym jest usługa, nawet jeśli jest ona tańsza od wartości wymienionych części.

Kod GTU_13 dotyczy wyłącznie transportu towarów, czyli nie będzie miał zastosowania przy transporcie zbiorowym osób lub dla usług pocztowych i kurierskich. Ten kod nie ma również zastosowania gdy wynajmujemy osobie trzeciej pojazd do transportu, gdyż mamy tu do czynienia z najmem pojazdu a nie wykonywaniem usługi transportowej. Podobnie, kod GTU_13 nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy dochodzi do obciążenia kontrahenta kosztami transportu określonego towaru. W tym przypadku jest to świadczenie dodatkowe, poboczne oraz nie jest wykonywane przez podatnika, tylko przez firmę zewnętrzną. Z innego punktu widzenia głównym świadczeniem jest sprzedaż towaru a dodatkowe świadczenia są z nim związane i  dzielą jego los.

Do faktur uproszczonych w formie paragonu zawierającego NIP nabywcy poświadczający nabycie towaru lub usługi do wartości 450 zł nie stosujemy kod GTU oraz FP, lecz zbiorczo wykazujemy tę fakturę w zbiorczym zestawieniu opisanym RO. Takie podejście mamy zagwarantowane do końca 2020 r.

Zestawy upominkowe, np. kosz prezentowy, w którym znajduje się butelka alkoholu oraz  słodkości nie powinny być obarczone obowiązkiem oznaczania GTU. W tym wypadku kod GTU_01 w stosunku do butelki alkoholu nie ma zastosowania. Wynika to z tego, iż  celem nie jest sprzedaż alkoholu, lecz zestawu prezentów wśród których alkohol jest jedynie elementem całości.

Powyższe stanowisko może ulec zmianie po wydaniu przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej lub po ukształtowaniu się linii orzeczniczej sądów.

BŁĘDNY KOD GTU

Wątpliwości budzi sposób dokonywania korekt błędnego kodu GTU. Jeżeli sama faktura VAT została wystawiona poprawnie, a błąd dotyczy wyłącznie nowego oznaczenia w strukturze JPK, Ministerstwo Finansów preferuje dwa sposoby rozwiązania takiej sytuacji:

 1. całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym”. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku JPK zawierającego błąd,
 2. pozostawienie błędnego zapisu i dodanie dwóch kolejnych, tj. pierwszego stornującego (anulowanie) o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotach w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.
  • przykładowo, jeśli w pliku JPK_V7 wybraliśmy kod GTU 3, a powinien to być GTU 7, to:
   • pozostawiamy zapis z fakturą pierwotną ze złym kodem GTU 3,
   • dodajemy „na minus” zapis z fakturą pierwotną ze złym kodem GTU 3,
   • dodajemy „na plus” zapis z fakturą pierwotną z prawidłowym kodem GTU 7.

Według stanowiska Ministerstwa Finansów, dokonując korekty zgodnie z powyższymi wskazaniami można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU go popełniono. Co więcej, dokonujemy zmiany tylko w części, której dotyczy błąd, np. w części ewidencyjnej.

SANKCJE Z POWODU ZASTOSOWANIA ZŁEGO KODU GTU

W przypadku pojawienia się błędu w oznaczeniu kodu GTU w strukturze JPK_VAT należy liczyć się z możliwością nałożenia kary grzywny. Nie nastąpi to jednak od razu. Podatnik ma 14 dni na złożenie korekty od dnia:

 1. wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
 2. dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.

Istnieje możliwość, iż podatnik nie wykryje błędu samodzielnie, lecz dostanie informacje o możliwym błędzie od Naczelnika Urzędu Skarbowego z jednoczesnym wezwaniem do skorygowania konkretnych nieprawidłowości pliku. W takiej sytuacji podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania (zgodnie z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT) na przesłanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego korekty błędów wymienionych w wezwaniu. Nie ma obowiązku dokonywania korekty, możliwe jest również – w tym samym terminie – złożenie wyjaśnień, z których będzie wynikało, że plik JPK_V7 nie zawiera błędów. Dopiero brak złożenia korekty lub wyjaśnień lub niezłożenie ich w terminie spowoduje nałożenie na podatnika kary grzywny w kwocie 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji transakcji pliku JPK_V7.

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, iż kary będą nakładane wyłącznie w przypadku kardynalnych i świadomych błędów wynikających z niedbalstwa w wypełnianiu schemat JPK_V7.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

Źródła:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

– broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją