Zwrot nakładów na przedmiot najmu

Zasadniczym skutkiem prawnym ustania stosunku najmu jest powstanie po stronie najemcy obowiązku zwrotu rzeczy wynajmującemu. Co do zasady, najemca winien zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym tj. w jakim znajdował się on przed zawarciem umowy. Jeżeli jednak najemca ulepszył rzecz najętą w czasie trwania najmu, może on żądać od wynajmującego zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej wartości dokonanych ulepszeń, gdyby przywrócenie tej rzeczy do stanu poprzedniego było nieuzasadnione ekonomicznie.

Kontynuuj czytanie „Zwrot nakładów na przedmiot najmu”