Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych

Upadłość konsumencka a będąc bardziej precyzyjnym upadłość wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cieszy się w ostatnim czasie coraz większą popularnością, co w sposób niewątpliwy stanowi efekt znaczącego uproszczenia tejże procedury, a co istotniejsze jej udostępnienia znacznie szerszej grupie odbiorców wskutek nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (aktualnie ustawy prawo upadłościowe).

Kontynuuj czytanie „Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych”

Lepsze czasy dla mediacji?

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie Stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do Sądu lub już w toku postępowania sądowego.

Kontynuuj czytanie „Lepsze czasy dla mediacji?”

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a bieg przedawnienia

Zasadą jest, że bieg terminu przedawnienia – instytucji uregulowanej w ramach art. 117 k.c., stanowiącej nierzadko ostatnią deskę ratunku dłużników w sporach z wierzycielami – przerywa, „każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia” – art. 123 § 1 pkt. 1 k.c.

Kontynuuj czytanie „Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a bieg przedawnienia”

Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!

Większość z nas przyjmuje niemal za pewnik, iż kredyt w Banku zaciągnąć możemy wyłącznie na skutek pisemnej umowy z Bankiem. Naturalnie pogląd taki, jest uzasadniony z jednej strony praktyką Banków, które istotnie niemal we wszystkich przypadkach zawierają tego typu umowy na piśmie, z drugiej zaś za takim rozwiązaniem przemawiają względy praktyczne. Oczywistym wydaje się przecież, iż w przypadku produktu jakim jest umowa kredytowa, strony powinny w sposób maksymalnie przejrzysty określić wszelkie warunki kredytowania, zasady spłaty, naliczania odsetek, terminy itd.

Kontynuuj czytanie „Dorozumiana umowa kredytowa? To możliwe!”