Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonychW dniu 20 października 2020 r. pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie faktur uproszczonych. Wyjaśniają one niektóre zagadnienia budzące wątpliwości podatników, które narosły po wprowadzeniu nowego pliku JPK_VAT.

CZYM JEST FAKTURA UPROSZCZONA?

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT fakturą uproszczoną jest faktura, która dokumentuje zakup nieprzekraczający 450 zł albo kwoty 100 euro. Dodatkowo faktura uproszczona pozbawiona jest konieczności posiadania pewnych elementów, które musi zawierać zwykła faktura VAT. Konkretnie nie musi ona zawierać takich informacji jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Innymi słowy, fakturą uproszczoną jest paragon fiskalny zawierający numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy. Ten ostatni obowiązek został wprowadzony w dniu 1 stycznia 2020 r.

Co ważne, faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY DO FAKTURY UPROSZCZONEJ

Do tej pory Krajowa Informacja Skarbowa stała na stanowisku, że w sytuacji, w której nabywca wnioskuje o wystawienie faktury zwykłej, wnioskodawca ma prawo do jej wystawienia „o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy” (np. interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2020 r. wydana pod sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK.

Natomiast Ministerstwo Finansów w swoich najnowszych objaśnieniach wskazało, iż „w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.

NUMER FAKTURY UPROSZCZONEJ

Paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach ustawy o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”.

W przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

O ile w przypadku „dużych” firm często mamy do czynienia z przejrzyście wyglądającym paragonem i odnalezienie wskazanego przez Ministerstwo Finansów numeru nie powinno być problemem, o tyle bywają w tym zakresie problemy przy mniejszych przedsiębiorstwach. Stąd istotne jest aby nastąpiła – swego rodzaju – standaryzacja paragonów fiskalnych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców.

FAKTURY ZBIORCZE

Według objaśnień podatkowych nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Jak podnosi MF „Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury uproszczonej. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.”

Jak uzasadnia MF wystawienie faktury uproszczonej, a następnie faktury zbiorczej powoduje zagrożenie zapłaty podwójnego podatku VAT od tej samej transakcji, ponieważ faktura zbiorcza będzie obejmowała już wcześniej wystawioną fakturę uproszczoną, a zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty.

KORYGOWANIE FAKTUR UPROSZCZONYCH

Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość korygowania faktur uproszczonych w sposób dwojaki: korygowania faktur uproszczonych notą korygującą przez nabywcę oraz korygowanie faktury uproszczonej przez wystawienie do niej faktury korygującej.

 • korygowanie faktur uproszczonych notą korygującą przez nabywcę.

Ten sposób korekty dotyczy co do zasady drobnej omyłki polegającej na niezamierzonym wprowadzeniu błędnego numeru NIP. Błędne wprowadzenie numeru NIP może polegać na m.in. braku jednej cyfry, przestawieniu cyfr bądź pomyłce w jednej cyfrze.

Korekta w tym zakresie nie ma zastosowania jeżeli miałaby ona polegać na uzupełnieniu brakującego numeru NIP lub zmianie widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

Systematyzując, możliwe jest wystawienie noty korygującej do:

 1. wystawionej do paragonu faktury,
 2. paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.

Należy pamiętać, iż wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Technicznie:

 • faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.
 • w przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

 

Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ponieważ paragon bez numeru NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

 • korygowanie faktur uproszczonej przez wystawienie do niej faktury korygującej.

Do faktur uproszczonych można także wystawić fakturę korygującą, ale następuje to poza kasą fiskalną z uwagi na kwestie techniczne.

W fakturze korygującej należy wskazać, której faktury dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, czyli wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

 

Źródła:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

– objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2020 r.