KODY GTU TO NIE WSZYSTKO!

Od 1 października 2020 r. weszły w życie nowe obowiązki związane z plikami JPK_VAT, część zmian dotyczy obowiązku wskazywania kodów GTU, jednak kody GTU to nie wszystko co zostało wprowadzone w ramach nowych obowiązków.

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji oraz obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz zakupu to dodatkowe elementy, których dotyczy poniższy artykuł.

OBOWIĄZEK OZNACZANIA NIEKTÓRYCH TRANSAKCJI (KODAMI LITEROWYMI)

Jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje będą musiały być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

OZNACZENIA LITEROWE W NOWYM PLIKU JPK_VAT
RODZAJ TRANSAKCJI OZNACZENIE LITEROWE
TRANSAKCJE SPRZEDAŻOWE
Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT SW
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
Transakcja dokonywana przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonywanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_WNT
Dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT TT_D
Świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (eksport) I_63
Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT B_SPV
Dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy o VAT B_SPV
DOSTAWA
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT B_MPV
PROWIZJA
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
TRANSAKCJE ZAKUPOWE
Import towarów, w tym import towarów rozliczany na podstawie art. 33a ustawy o VAT IMP
Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

KOMENTARZ DO NIEKTÓRYCH OZNACZEŃ LITEROWYCH

Dowody sprzedaży:

SW – oznacza sprzedaż wysyłkową dokonywaną z terytorium RP do innego państwa UE. W przypadku wysyłki na terytorium kraju nie stosujemy tego oznaczenia.

EE – obowiązek identyfikowania transakcji oznaczeniem EE jest informacją, która pozwala fiskusowi na analizę wystąpienia u danego podatnika obowiązku stosowania procedury MOSS. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 u.p.t.u. została przekroczona.

TP – przepis nie precyzuje, czy oznaczenie TP ma zastosowanie jedynie w sytuacji dokonania dostaw towarów i świadczenia usług, czy również w sytuacji nabywania towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług lub dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, które to transakcje również generują obowiązek rozliczenia podatku należnego. Resort finansów w broszurze informacyjnej poinformował, że oznaczeń GTU nie należy stosować do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług). Nie ma jednak mowy o analogicznym zastosowaniu do oznaczeń literowych, gdy jest generowany podatek należny, ale transakcja dotyczy zakupu. Niedługa przyszłość powinna przynieść odpowiedzi na te pytania.

TT_WNT i TT_D

źródło: russelbedford.pl

Za transakcję trójstronną uznaje się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
  2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

MPP – przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do u.p.t.u., udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a u.p.t.u.). Na fakturze z wartością ponad 15 000 zł brutto, obejmującą dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy należy dodać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

OBOWIĄZEK WSKAZYWANIA NIEKTÓRYCH DOWODÓW SPRZEDAŻY ORAZ DOWODÓW ZAKUPU

Łącznie z nowym plikiem JPK_VAT powstanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia specjalnymi oznaczeniami literowymi.

OZNACZENIE DLA DOWODÓW SPRZEDAŻY ORAZ DOWODÓW ZAKUPU
Dowody sprzedaży Dowody nabycia
Oznaczenie Rodz. Dokumentu Oznaczenie Rodz. Dokumentu
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących VAT RR Faktura VAT  RR
WEW Dokument wewnętrzny WEW Dokument wewnętrzny
FP Faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT MK Faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

KOMENTARZ DO DOWODÓW SPRZEDAŻY

RO – dotyczy raportów kasowych dobowych lub miesięcznych. Oznaczenie to ma zastosowanie w tzw. obrocie konsumenckim, czyli w przypadku podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

WEW – dopóki ustawodawca nie wypowie się jednoznacznie w zakresie stosowania tego oznaczenia literowego, należy przyjąć, że ma ono zastosowanie w następujących przypadkach:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT – zarówno transakcyjnego z art. 9, jak i nietransakcyjnego z art. 11 u.p.t.u.), dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.), oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca (import usług – art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.),
  • czynności z art. 7 ust. 2 oraz 8 ust. 2 u.p.t.u. (nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług),
  • sprzedaży bezrachunkowej, tj. dostaw towarów lub świadczenia usług nieudokumentowanych fakturami oraz nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, wykazywanych w dokumencie wewnętrznym w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

FP – oznaczenie to dotyczy faktur wystawianych do paragonu. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji (art. 109 ust. 3d u.p.t.u.).

KOMENTARZ DO DOWODÓW ZAKUPU

VAT-RR – wystawia fakturę w dwóch egzemplarzach podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego. Kwota należna widniejąca na fakturze obejmuje wartość nabytych produktów rolnych oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku pomniejsza wartość podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.).

WEW – co do zasady oznaczenie to dotyczy wszystkich dokumentów, będących podstawą rozliczenia (w tym korekt) podatku naliczonego, które nie są fakturami. Należy uznać, iż oznaczenie to będzie miało zastosowanie do tożsamych sytuacji jak opisanych w przypadku dowodów sprzedaży.

MK – metoda kasowa. Oznaczenie to stosuje się po stronie zakupu u podatnika, który otrzymuje fakturę wystawioną od innego podatnika stosującego metodę kasową dla rozliczania podatku.

PODSUMOWANIE

Pomimo stosunkowo długiego okresu przygotowawczego do wejścia w życie nowych oznaczeń w podatku BAT, do dnia 1 października 2020 r. nie rozwiano wszelkich wątpliwości z nich wynikających. Należy spodziewać się dodatkowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów pojawiających się sukcesywnie wraz z doświadczeniem praktyki stosowanej – do czasu wydania tych wyjaśnień – na wyczucie.

autor: aplikant radcowski Bartosz Łoboda

Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.

Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.

Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.

Źródła:

– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)

– broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją

Opublikowano w Blog