Istotne zmiany w ustawie dotyczącej cen energii

Ostatnie dni czerwca przyniosły nie tylko początek sezonu urlopowego, ale także wejście w życie nowelizacji tzw. ustawy o cenach prądu. dniem 29 czerwca 2019 r. obowiązywać zaczęła Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210). Na mocy przedmiotowej nowelizacji wprowadzone zostały regulacje, których przeoczenie może wiązać się dla mikro- i małych przedsiębiorców ze znacznymi negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Dla przypomnienia: zgodnie ze zmianami wprowadzanymi pierwotną ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538), celem uniknięcia znacznych podwyżek cen za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, obniżono akcyzę na energię elektryczną, zmniejszono tzw. opłatę przejściową. Na podstawie przedmiotowej ustawy zobowiązano przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną do określania przez cały 2019 r. cen i stawek opłat za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. (uwzględniając zmniejszenie stawek tzw. opłaty przejściowej) oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. Stawki cen za energię elektryczną zostały więc „zamrożone” na poziomie cen z dnia 30 czerwca 2018 r.

Wprowadzona w życie w dniu 29 czerwca 2019 r. nowelizacja tzw. ustawy o cenach prądu wprowadziła podział 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do korzystania z cen energii elektrycznej stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. przez cały 2019 r. tylko ograniczonej grupie odbiorców końcowych, do których zakwalifikowano:

 1. odbiorców pobierających energię na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych,
  2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
  6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;
 2. mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 3. szpitale;
 4. jednostki sektora finansów publicznych;
 5. inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pozostałym odbiorcom końcowym tj. średnim i dużym przedsiębiorcom ustawa w nowym brzmieniu umożliwia ubieganie się o udzielenie – w związku ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na potrzeby zakupu energii elektrycznej – pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Jednocześnie uprawnienie odbiorców końcowych, którzy są:

 1. mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,
 2. szpitalami,
 3. jednostkami sektora finansów publicznych (np. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, uczelnie publiczne),
 4. innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

do korzystania z cen energii elektrycznej stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. uzależnione zostało od spełnienia przez nich dodatkowego wymogu jakim jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.należy złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa do 27 lipca 2019 r.

Niezłożenie oświadczenia bądź złożenie oświadczenia po upływie wskazanego terminu wiązać będzie mogło się ze stosowaniem przez przedsiębiorstwo energetyczne wobec odbiorcy końcowego, który nie złożył stosownego oświadczenia do dnia 27 lipca 2019 r., wyższych niż stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną.

Przepisy ustawy zobowiązały także odbiorców końcowych do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia (np. w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu wykorzystywanym dotychczas na cele mieszkaniowe).

W przypadku niezłożenie oświadczenia w stosownym terminie przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione będzie do dokonania podwyżki ceny za energię elektryczną.

Co ważne spod obowiązku złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego wyłączeni zostali odbiorcy końcowi wskazani w punkcie 1 powyżej (co do zasady chodzi o odbiorców końcowych korzystających z grupy taryfowej G tj. gospodarstwa domowe, pomieszczenia gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, itp.).

 

Źródła:
ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538),

ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210).
otne zmiany w ustawie dotyczącej cen energii nowelizacja
Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa, a jego charakter jest wyłącznie informacyjny.
Treść artykułu odzwierciedla poglądy i stanowisko autora związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prawnych oraz prasowych.
Zarówno Lange Kancelaria Prawna Spółka Partnerska Radcowie Prawni, jak i autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych po zapoznaniu się z powyższym artykułem, bądź na jego podstawie.