Bezpieczny zakup mieszkania z długami

Czy bezpiecznie jest kupować mieszkanie, które ma obciążoną hipotekę na rzecz banku kredytującego właściciela lokalu?
Tego typu transakcje nie są rzadkością. Większość dostępnych na rynku lokali mieszkalnych została przecież wcześniej zakupiona z udziałem środków finansowych pochodzących z udzielonego przez bank kredytu. Transakcja taka może być bezpieczna, pod warunkiem że będziemy przestrzegali kilku podstawowych zasad.

Kontynuuj czytanie „Bezpieczny zakup mieszkania z długami”

Naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

           W dniu 26 czerwca 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 12 czerwca 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie ustawa definiuje na swoje potrzeby termin „naruszenie prawa konkurencji” poprzez odesłanie do art. 101 oraz art. 102 TFUE, a także do art. 6 i 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. w przedmiocie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej.

 

Zwrot nakładów na przedmiot najmu

Zasadniczym skutkiem prawnym ustania stosunku najmu jest powstanie po stronie najemcy obowiązku zwrotu rzeczy wynajmującemu. Co do zasady, najemca winien zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym tj. w jakim znajdował się on przed zawarciem umowy. Jeżeli jednak najemca ulepszył rzecz najętą w czasie trwania najmu, może on żądać od wynajmującego zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej wartości dokonanych ulepszeń, gdyby przywrócenie tej rzeczy do stanu poprzedniego było nieuzasadnione ekonomicznie.

Kontynuuj czytanie „Zwrot nakładów na przedmiot najmu”

Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce

Po nowelizacji przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego (od 1 stycznia 2016 r. dwa odrębne akty: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne), która weszła w życie dniem 1 stycznia 2015 r., przez okres pierwszych czterech miesięcy obowiązywania nowych przepisów nastąpił wzrost liczby upadłości konsumenckich, a Sądy ogłosiły upadłość 204 osób fizycznych.

Kontynuuj czytanie „Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce”

Zwrot należności wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego

ZAGADNIENIE PRAWNE

         Zwrot należności wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku prawomocnego uchylenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i oddalenia powództwa w całości, któremu to orzeczeniu uprzednio nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, i który to, będąc zaopatrzony w klauzulę wykonalności, stanowił podstawę do prowadzenia egzekucji.

Kontynuuj czytanie „Zwrot należności wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego”

40 euro dla Wierzyciela

           Często w trakcie podejmowanych przez Kancelarię czynności windykacyjnych na rzecz naszych Klientów, spotykamy się z sytuacją, w której wierzyciel nie do końca ma świadomość przysługujących mu praw względem dłużnika.

            Typowym przykładem takiej sytuacji jest m. in. brak świadomości wierzycieli co do przysługującego im prawa dochodzenia od dłużnika, obok świadczenia głównego oraz naliczonych od tegoż świadczenia odsetek, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 EURO.

Kontynuuj czytanie „40 euro dla Wierzyciela”

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną

W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost przypadków wypowiedzeń umów leasingu z mechanizmem waloryzacyjnym, których najlepszym przykładem jest tzw. „leasing denominowany” oraz w związku z licznymi problemami związanymi z właściwym ustaleniem wysokości roszczenia odszkodowawczego finansującego na podstawie przepisu art. 70915 k.c., zostanie pokrótce omówiony mechanizm waloryzacyjny tychże umów, mający kluczowe znaczenie w ramach wzajemnych rozliczeń stron po wypowiedzeniu umowy przez finansującego.

Kontynuuj czytanie „Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną”

Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Upadłość konsumencka a będąc bardziej precyzyjnym upadłość wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, cieszy się w ostatnim czasie niezwykłą popularnością, co w sposób niewątpliwy stanowi efekt znaczącego uproszczenia tejże procedury a co istotniejsze jej udostępnienia wskutek nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (aktualnie ustawy prawo upadłościowe) znacznie szerszej grupie odbiorców.

Kontynuuj czytanie „Upadłość konsumencka dla całkowicie ubezwłasnowolnionych.”